Natura i jej ziółka pomogą w leczeniu ataksji
Treating ataxia naturally with herbs

We are trying out existing methods and therapies. We are in search of new ones. Everything, just to heal. We fail when there is nothing, but we keep searching because there is HOPE.

 

Disturbances of balance and equilibrium have been present in human life for a long time, so it may be difficult to locate the first mention of this issue. Descriptions of these problems date back to different historical periods, and more detailed descriptions appeared with the development of science and medicine. It is worth noting that these disorders are also present and described in Chinese and Ayurvedic medicine, but the dates of the first mentions on this subject may be different.

 

Hereditary ataxia (HA) is difficult to treat because there are a variety of diseases associated with cerebellar degeneration, and the physical, biological, and behavioral features observed vary between people with the same genotype or disease. This diversity presents a challenge for the diagnosis, classification, and treatment of genetic diseases.

 

Some symptoms are treated with agents such as riluzole, amantadine, varenicline, acetazolamide, and α-aminopyridine (4- AP).

 

The use of natural remedies is often complementary to existing therapy. In addition, it is a good introduction to the discovery of substances that have curative potential for a particular disease. With the recent shift in drug discovery from „single-target therapies” to „multi-target therapies,” many natural medicines or compounds have great potential as they have been shown to be effective on multiple targets for a variety of diseases. Diversity!

 

The therapeutic role of medicinal plants has already been recognised:

 

Brassica Napus – known as rapeseed, may have anti-inflammatory and anti-cancer properties.

Gardenia Jasminoides – gardenia flowers, contain compounds with antibacterial, antiviral, anti-inflammatory and anti-cancer properties.

Gastrodia Elata – a species of orchid that has neuroprotective, anti-inflammatory and antispasmodic properties and is used to treat headaches and migraines.

Ginkgo Biloba – an ancient tree with antioxidant and neuroprotective properties, used to improve cerebral blood flow, memory and concentration.

Glycyrhiza Inflata – a species of licorice; the root has anti-inflammatory, antiviral and antioxidant properties and is used to treat respiratory, gastric and liver disorders.

Paeonia Lactiflora – is a species of peony with anti-inflammatory, antibacterial and antioxidant properties used to treat inflammation, pain and menstrual cramps.

Pueraria Lobata – known as kudzu flower root or anti-inflammatory and anti-cancer gene.

Rehmannia Glutinosa – the root of the mantle sticky plant, used for its potential anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant and immunomodulatory properties, has a neuroprotective effect and supports the nervous system.

Shaoyao Gancao Tang and Zhengan Xifeng Tang – with different substances: wormwood root, licorice, ginger, smilacin, which can be used to relieve symptoms and improve neurological functions.

Hericium Erinaceus – a medicinal mushroom known as the erinaceus mushroom or blackberry, is said to improve the functions of the brain and nervous system and relieve symptoms.

 

However, the use of natural medicines in drug research and development is of concern because many of them require testing of the biological activity of the compound (bioasay) and the compounds themselves can be very easily contaminated, affecting test results. In addition, natural medicines derived from wildlife are susceptible to changing environmental conditions, which affects their chemical composition. In addition, there are no standardized quality control profiles, and the cost, complexity, and variability of composition hinder their widespread use.

 

Although various forms of HA have been identified, only four subtypes (SCA3, SCA6, SCA17, and FRDA) have been studied for natural medicines. In addition, studies showing beneficial effects have been conducted mainly in preclinical models, e.g., in vitro cell culture models and in vivo animal models (again, ataxic mice – these are the ones for which drugs and clinical care are available).

 

Any results obtained need to be confirmed in human studies. It is best to consult a naturopathic physician who can suggest a personalized treatment plan and herbal therapy that takes into account the patient’s individual needs and symptoms. I choose (if the neurologist agrees) Gastrodia Elata and Glinko Biloba.

Próbujemy dostępnych metod i terapii. Szukamy nowych. Wszystko, aby tylko się wyleczyć. Zawodzimy gdy nic nie ma, ale szukamy dalej, bo NADZIEJA. 

 

Zaburzenia balansu i równowagi występują w życiu ludzkości od dawna, więc pierwsza wzmianka na ten temat może być trudna do określenia. Opisy tych problemów pochodzą z różnych okresów historycznych, a bardziej szczegółowe pojawiły się wraz z rozwojem nauki i medycyny. Warto zauważyć, że zaburzenia te obecne i opisywane były także  w medycynie chińskiej czy ajurwedyjskiej, jednak daty pierwszych wzmianek na ten temat, mogą się różnić.

 

Ataksje dziedziczne HA (Hereditary Ataxia), wykazują trudność w leczeniu w związku z wielością chorób związanych z degeneracją móżdżku oraz różnic w obserwowanych cechach fizycznych, biologicznych i behawioralnych między osobami o tym samym genotypie lub tej samej chorobie. To zróżnicowanie, stanowi wyzwanie dla diagnostyki, klasyfikacji i leczenia chorób genetycznych.

 

Niektóre objawy leczone są za pomocą takich substancji jak: riluzol, amantadyna, wareniklina, acetazolamid i a-aminopirydyna (4-AP). 

 

Stosowanie naturalnych środków leczniczych stanowi często uzupełnienie stosowanej terapii. Dodatkowo, jest to dobry wstęp do odkrycia substancji mających potencjał leczniczy dla danej choroby. Ponadto, wraz z niedawną zmianą podejścia odkrywania leków już nie „jedno-celowych”, a “wieloskładnikowych terapii”, wiele naturalnych leków lub związków, ma duży potencjał, ponieważ udowodniono ich skuteczność na wielu celach w różnych chorobach. Różnorodność!

 

Zidentyfikowano terapeutyczną rolę roślin leczniczych: 

 

Brassica Napus — znany jako rzepak, może działać przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo.

Gardenia Jasminoides — czyli kwiaty gardenii, zawierają związki o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych.

Gastrodia Elata — gatunek storczyka, działa neuroprotekcyjnie, przeciwzapalnie i przeciwdrgawkowo, leczy się nim ból głowy i migreny.

Ginkgo Biloba — to starodrzew, działający przeciwutleniająco i neuroprotekcyjnie, stosuje się go w celu poprawy krążenia mózgowego, pamięci i koncentracji.

Glycyrhiza Inflata — gatunek lukrecji, korzeń ma właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwutleniające, stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, żołądka i wątroby.

Paeonia Lactiflora — to gatunek piwonii o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających, wykorzystywany w leczeniu stanów zapalnych, bólów i zaburzeń menstruacyjnych.

Pueraria Lobata — znana jako kwiatowy korzeń kudzu lub gen gen działający przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo.

Rehmannia Glutinosa — czyli korzeń przywrotnika kleistego, wykorzystywany ze względu na potencjalne właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwutleniające i immunomodulacyjne, działa neuroprotekcyjnie i wspomaga układ nerwowy.

Shaoyao Gancao Tang i Zhengan Xifeng Tang — wykorzystujące różne substancje: korzeń piołunu, lukrecji, imbiru, smilaciny, które mogą być stosowane w celu łagodzenia objawów i poprawy funkcji neurologicznych.

Hericium Erinaceus — grzyb leczniczy, znany jako grzyb jeżowaty, bądź jeżyna ma za zadanie poprawić funkcje mózgu i układu nerwowego oraz zmniejszyć objawy

 

Używanie naturalnych leków w odkrywaniu i rozwoju leków,  budzi jednak i obawy, ponieważ wiele z nich wymaga przeprowadzenia testów aktywności biologicznej substancji (bioasay), a same związki mogą się bardzo łatwo zanieczyścić, wpływając na wyniki testów. Ponadto naturalne leki pobierane z dzikiej przyrody są podatne na zmienne warunki środowiskowe, co wpływa na ich skład chemiczny. Brakuje również standardowych profilów kontroli jakości, a koszty, złożoność i zmienność składu utrudniają ich powszechne stosowanie.

 

Dodatkowo, mimo że zidentyfikowano różne formy HA, tylko cztery podtypy (SCA3, SCA6, SCA17 i FRDA) były badane pod kątem naturalnych leków. Ponadto, badania wykazujące pozytywne efekty zostały przeprowadzone głównie na modelach przedklinicznych, takich jak modele hodowli komórkowych in vitro i modele zwierzęce in vivo (znowu ataksyjne myszy – te to mają leki i opiekę kliniczną).

 

Wszelkie osiągnięte wyniki muszą być potwierdzzone w badaniach na ludziach. Najlepiej skonsultować się z profesjonalistą medycyny naturalnej, który może zaproponować spersonalizowany plan leczenia i ziołową terapię uwzględniającą indywidualne potrzeby i objawy pacjenta. Wybieram (jeśli neurolog się zgodzi) Gastrodia Elata i Glinko Biloba.

 

BIBLIOGRAFIA:

 

Phang, M.W.L., Lew, S.Y., Chung, I. et al. Therapeutic roles of natural remedies in combating hereditary ataxia: A systematic review. Chin Med 16, 15 (2021). https://doi.org/10.1186/s13020-020-00414-x

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *