Pinoterapia – kolejna holistyczna terapia w leczeniu ataksji
Can pinotherapy help in neurological diseaases?

Alternative, conventional or manual therapy. Pinotherapy, pinopressure combines: Acupuncture, acupressure, manual techniques, relaxation techniques, massage and dry needling. The indigenous method is used in the rehabilitation of people with various neurological and orthopedic diseases. Yes, more research is needed, but let us experiment, because we still do not know much about our body, and its reactions to certain actions surprise manyof us.

The therapy consists of pressing selected points on the body, called pins (copper or surgical steel nails) and/or stirrups (in the shape of a bent knife). To do this, he uses the concept of the Five Regulatory Systems (FRSc) and assigns patients to the different elements because although the disease is the same, our bodies and our symptoms are different. To adapt us, the following elements are used: the kinesthetic sense, the reaction to pain or the structure (anatomy and tissues).

It can be used as a stand-alone therapy or as a complement to an existing therapy. It affects the physical and psychological spheres, relaxes muscles and stimulates the immune system and blood circulation. Improves disorders, e.g. nervous, digestive or hormonal. It purifies the body and mobilizes it for self-repair. It is recommended for injuries, bruises and overloads and improves mobility and functionality.

Although this therapy is combined with another: Clavitherapy, they must be distinguished.

The assumption of Pinotherapy is the improvement of the musculoskeletal system with the immediate elimination of pain using the Five Regulatory Systems (FRSc) and manual techniques of Western medicine.

Clavitherapy, on the other hand, is more time-consuming and focuses on helping neurological, internal, autoimmune, metabolic and oncological diseases using the achievements of Chinese medicine and reflexology.

It is necessary to distinguish between therapies that are not recognized by their author and are not pinotherapy / pinopressure by him, despite the use of needles or hangman. Radosław Składowski is the only inventor of this therapeutic method and the name itself is a word mark registered in the European Union. Only the courses prepared by him are allowed, but he does not mind the emergence of identical therapies (however, he is careful not to use the name Pinotherapy or Pinopressure then).

In the courses I attend, pinotherapy is done in the first 10-15 minutes. It starts with a gentle tapping of the head, then with the help of needles two places selected by the physiotherapist are pressed, which sometimes causes pain called piezoelectric (sharp, burning, stabbing) – in the first therapy the pain lasted for about 2 days in one place of the head. (mild!).

Terapia alternatywna, konwencjonalna, bądź manualna. Pinoterapia, pinopresura łączy ze sobą: akupunkturę, akupresurę, techniki manualne, techniki relaksacyjne, masaże oraz suche igłowanie. Rodzima metoda stosowana jest w rehabilitacji osób z różnymi schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Tak, wymaga dalszych badań, jednak eksperymentujmy, bo o naszym ciele wciąż niewiele wiemy, a jego reakcje na pewne działania wielu zaskakują.

Terapia polega na uciskaniu wybranych punktów na ciele tzw. pinami (zrobionymi z miedzi bądź stali chirurgicznej gwoździami) i/lub katami (kształtem przypominające wygięty nóż). Dodatkowo wykorzystuje do tego koncepcję Pięciu Układów Regulacyjnych (ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc), dopasowujących pacjentów do różnych żywiołów, bo, mimo że choroba ta sama, to nasze ciało i objawy są różne. By nas dopasować, wykorzystywane jest: poczucie kinestetyki, reakcja na ból czy budowa (anatomiczna i tkankowa).

Może być stosowana jako samodzielna terapia, bądź uzupełnienie już istniejącej. Działa na sferę fizyczną i psychiczną, rozluźnia mięśnie i pobudza układ odpornościowy oraz krążenie krwi. Usprawnia układy, m.in. nerwowy, trawienny czy hormonalny. Oczyszcza organizm, mobilizując go do samo naprawy. Polecana jest przy urazach, kontuzjach i przeciążeniach poprawiając ruchomość i funkcjonowanie.

Mimo iż terapia ta łączona jest z inną: Klawiterapią, wymagają one rozróżnienia. 

Założeniem Pinoterapii jest usprawnienie narządu ruchu przy niezwłocznym usunięciu bólu z wykorzystaniem Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) i technik manualnych medycyny zachodniej.

Klawiterapia natomiast jest bardziej czasochłonna i skupią się na pomocy w chorobach neurologicznych, internistycznych, autoimmunologicznych, metabolicznych i onkologicznych posługując się dorobkiem medycyny chińskiej i refleksologii.

Należy rozróżniać terapie, które nie są zatwierdzone przez jego autora i pomimo posługiwania się pinami czy katami, Pinoterapią/Pinopresurą jego autorstwa nie są. Radosław Składowski jest jedynym twórcą tej metody terapeutycznej, a sama nazwa zastrzeżonym słownym znakiem towarowym na terenie Unii Europejskiej. Autoryzowane są tylko te kursy przez niego przygotowane, jednak nie ma on nic przeciwko powstawaniu terapii tożsamych (zwraca jednak uwagę, aby nie używano wówczas nazwy Pinoterapii czy Pinopresury).

Na uczęszczanych przeze mnie zajęciach, Pinoterapia wykonywana jest przez pierwsze 10-15 min. Rozpoczyna się delikatnym opukiwaniem głowy, następnie za pomocą pinów uciskane są dwa wybrane przez fizjoterapeutę miejsca, które czasem wywołują ból określany mianem piezoelektrycznego (ostry, palący, przeszywający) – podczas pierwszej terapii, w jednym miejscu na głowie, ból trwał u mnie ok. 2 dni. (lekki!).

Ciężko jest określić skuteczność jakiejkolwiek terapii holistycznej, bo chorujemy przewlekle i potrzebujemy więcej, niż jednorazowej naprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *