Nie każda prywatna rehabilitacja cię wyleczy
Private rehabilitation also has disadvantages

Turns out the private health package I bought offers rehabilitation (crazy 10 visits). I will have to take advantage of that!

The first visit was to meet with a physical therapist and choose the best form of rehabilitation. But soon the first problems and obstacles appeared. The desires are definitely greater than the possibilities. After I described my complaints, the nice lady said she did not know if they could help me, and justified this mainly by the fact that they lacked the right equipment and spacious rooms.

Completely understandable. Rehabilitation programmes for corpulent desk workers are tailored to treat back and neck pain rather than neurodegenerative diseases. I bet the problem is not equipment or space. It is VERY difficulty finding a neurological physical therapist who can stimulate the nervous system, depth sensitivity or proprioception in the right way and with the right exercises. All in all, it is very difficult to find a neurological therapist…

I’m a short, thin and reasonably fit woman (which means I do not need a big backup, and it’s not a problem if someone is „bigger” than me), but when it comes to finding a physical therapist, that doesn’t help me… I feel fear. From them. I not afraid. In addition, I think exercise is an option that is chosen less often than massage. This may be due to our inactive society, which they probably encounter every day and for whom massage means not only rehabilitation, but also feathers and fragrant oils, and rehabilitation is the first organized activity in life.

 

However, we will do what we can. Also keep in mind that these meetings are only a supplement to the rehabilitation I attend. We will focus on relaxation to get rid of the stiffness in the spine (which is due to my lifestyle, not the ataxia), and maybe I can talk her into sports activities. I’ll probably also get advice and exercise examples – and there is never enough of that, and it will certainly be useful.

Let them do what they can do.

 

Or maybe they won’t do anything, because after many attempts to make appointments through the app, I called them and it turned out they had to check (now?) have to look for exclusions in my contract – are they afraid too? The referral issued in August allowed me to make appointments until almost 4 months had passed where my call to the hotline took away its power. So I was told to make an appointment and was turned away. Someone didn’t see to it, because it turned out that the rehabilitation wasn’t going to happen. It’s just a shame that I found out about it in the middle of my package and „a bit” after everything was moving.

 

It was supposed to be about what a wonderful time I had there. However, it’s not going to be.

 

It turns a little bit into determining what the author had in mind. Now we will no longer determine that, the subject is closed, rehabilitation within the package will not be. We’ll turn to other topics.

Okazało się, że wykupiony przeze mnie pakiet prywatnej opieki zdrowotnej ma w swojej ofercie rehabilitację (szalone 10 wizyt). Trzeba to wykorzystać!

Pierwsza wizyta to spotkanie z fizjoterapeutą i dobór najlepszej formy rehabilitacji. Jednak dość szybko pojawiły się pierwsze problemy i przeszkody. Chęci mają zdecydowanie większe od możliwości. Po moim opisie dolegliwości przemiła pani stwierdziła, że nie wie, czy będą w stanie mi pomóc, argumentując to głównie brakiem odpowiedniego sprzętu i przestronnych pomieszczeń. 

Kompletnie zrozumiałe. Rehabilitacje dla pracujących przy biurkach korpoludków, przystosowane są bardziej do leczenia bolących pleców i szyi niż chorób neurodegeneracyjnych. Obstawiam, że problemem nie jest sprzęt i pomieszczenie. BARDZO trudno jest znaleźć fizjoterapeutę od neurologii, który we właściwy sposób i odpowiednimi ćwiczeniami będzie stymulował układ nerwowy, czucia głębokiego czy propriocepcji. W sumie bardzo trudno jest znaleźć jakiegokolwiek terapeutę od neurologii…

Jestem niską, szczupłą i w miarę sprawną kobietą (czyli nie wymagam ogromnej asekuracji, a bycie “większym” ode mnie nie jest problemem), ale w znalezieniu fizjoterapeuty mi to nie pomaga… Czuję strach. Od nich. Ja się nie boję. Ponadto ćwiczenia są według mnie opcją rzadziej wybieraną od masażu. Może to wynikać z naszego nieaktywnego społeczeństwa, z którym spotykają się pewnie codziennie i dla których, masaż to rehabilitacja, ale też piórka i pachnące olejki, a rehabilitacja to pierwsza w życiu zorganizowana aktywność.

Zrobimy jednak, co się da. Należy też pamiętać, że te spotkania mają być tylko uzupełnieniem rehabilitacji, na którą uczęszczam. Skupimy się na rozluźnieniu, by pozbyć się sztywności kręgosłupa (wynikłej z mojego trybu życia, nie ataksji), może uda mi się namówić ich na poćwiczenie. Dostanę pewnie też rady i przykładowe ćwiczenia — a tego nigdy za dużo i na pewno się przyda.

Niech zrobią to, co potrafią.

A może nie zrobią nic, bo po wielu próbach umówienia się na wizytę w aplikacji, do nich zadzwoniłam, i okazało się, że muszą sprawdzić (teraz?) czy w mojej umowie nie ma wykluczeń — Czy oni też się boją? Wystawione w sierpniu skierowanie umożliwiało mi umówienie wizyt, do czasu upłynięcia prawie 4 miesięcy, gdzie mój telefon na infolinię odebrał mu moc. Więc miałam się umówić, a mnie odrzucono. Ktoś kogoś nie dopilnował, bo okazało się, że rehabilitacji nie będzie. Szkoda tylko, że dowiedziałam się o tym w połowie trwania mojego pakietu i „troszkę” po czasie gdy wszystko ruszyło. Adminostracyjnie się trochę pomieszało.

Miało być o tym, jak cudowny czas tam spędziłam. Nie będzie.

Trochę to się zmienia, w ustalanie, co autor miał na myśli. Teraz już tego nie ustalimy, temat zamknięty, rehabilitacji w ramach pakietu nie będzie. Poleczymy się w innych tematach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *