Są takie terapie niezbyt pomocne w ataksji
What therapy can make ataxia worse?

Yes, it is worth choosing therapies based on current scientific knowledge and clinical evidence, but most of them „need further research” anyway. It is impossible to verify another version of our life, but still, we greatly value the invented ones, because unfulfilled ones would certainly be better.

Alternative therapies: Homeopathy, acupuncture, aromatherapy, or energy therapies do not show effectiveness.

 

Coordination and balance are not improved by any natural medicine, diet or supplements, but they do affect the overall quality of health and well-being.

 

Caution should also be exercised when using neuromodulation techniques. The American Academy of Neurology published a recommendation in 2016 that there is insufficient evidence to support the efficacy of ESM in the treatment of ataxia.

 

Poorly chosen therapy is also a waste of our time, although it does depend on our physical therapist. Just remember that what he does should work, not look. Introducing unsuitable exercises or objects may prove ineffective or even harmful.

 

There is no evidence for the effectiveness of treating ataxia with meditation, massage or chiropractic.

Some therapies may be perceived as ineffective or unnecessary, and although they may affect our

quality of life, there is no scientific evidence of their effectiveness in treating ataxia.

 

Before we start any unusual therapy, we should consult a doctor to see if it is safe for us and will not interfere with treatment. The decision to use unconventional therapies should be made by the patient after carefully reading the information about the particular therapy, its efficacy and safety. They should never replace conventional treatment, but only complement it.

 

Let us add: physical rehabilitation, which is one of the most important elements of therapy for ataxia to improve the body. In some cases, pharmacotherapy is required, i.e., medications to relieve tremors or seizures, such as beta-blockers, benzodiazepines or antiepileptic drugs. Participate in speech therapy, which can improve speech and language if you have difficulty speaking or communicating. Take occupational therapy to improve your social life skills. Use assistive technologies to make your life easier (canes, crutches, wheelchairs, mobile apps, devices that help with eating, health monitoring apps).

 

„Not very helpful” therapies reduce stress, improve well-being, are fun, and promote mental health. Treating ataxia is not just about improving coordination and balance.

Tak, warto wybierać terapie oparte na obecnej wiedzy naukowej i dowodach klinicznych, jednak większość z nich i tak “wymaga dalszych badań”. Nie da się sprawdzić innej wersji naszego życia, niemniej jednak niesamowicie cenimy te wymyślone, bo niespełnione na pewno byłoby lepsze.

Skuteczności nie wykazują terapie alternatywne: homeopatia, akupunktura, aromaterapia czy terapie energetyczne.

Koordynacji oraz równowagi nie poprawi nam żadna medycyna naturalna, dieta czy suplementy, chodź wpłynie na ogólną jakość zdrowia i samopoczucie.

Ostrożności wymaga także korzystanie z technik neuromodulacyjnych, opisywanych: w tym miejscu. American Academy of Neurology w 2016 r. opublikowała zalecenie, że nie ma wystarczających dowodów na to, że ESM jest skuteczna w leczeniu ataksji. 

Źle dobrana terapia jest też marnotrawstwem naszego czasu, chodź zależy to, od naszego fizjoterapeuty. Pamiętajcie tylko, że ma to co robi ma działać, a nie wyglądać. Wprowadzanie nieprzystosowanych ćwiczeń lub przedmiotów, może okazać się nieskuteczne lub nawet szkodliwe.

Brak jest dowodów na skuteczność leczenia ataksji poprzez medytację, masaż czy chiropraktykę.

Niektóre terapie mogą być postrzegane jako nieskuteczne czy niepotrzebna i choć mogą wpłynąć na jakość naszego życia, to brak jest dowodów naukowych na ich skuteczność w leczeniu ataksji.

Zanim rozpoczniemy jakąkolwiek nietypową terapię, skonsultujmy się z lekarzem czy jest dla nas bezpieczna i nie wpłynie negatywnie na leczenie.  Decyzja o stosowaniu terapii niekonwencjonalnych powinna być podjęta przez pacjenta po dokładnym zapoznaniu się z informacjami na temat danej terapii, jej skuteczności i bezpieczeństwa. Nigdy, przenigdy nie zastępujmy nim konwencjonalnego leczenie, a jedynie je uzupełniajmy.  

Uzupełniajmy rehabilitację ruchową, która jest jedną z najważniejszych elementów terapii w przypadku ataksji, by usprawnić ciało. W niektórych przypadkach stosujmy farmakoterapię — leki łagodzące drżenie czy drgawki takie jak beta-blokery, benzodiazepiny czy leki przeciwpadaczkowe. Uczęszczajmy na terapię logopedyczną, która może pomóc w poprawie mowy i języka, które doświadczają trudności w wymowie lub komunikacji. Korzystajmy z terapii zajęciowej, by pomóc w poprawie umiejętności społecznych i życiowych. Wykorzystujmy technologie asystujące, ułatwiające życie (kije, kule, wózki, aplikacje mobilne, urządzenia pomagające w jedzeniu, aplikacje monitorujące stan zdrowia).

Terapie “niezbyt pomocne”  redukują stres, poprawiają samopoczucie, są przyjemne i korzystne dla zdrowia psychicznego, a leczenie ataksji to nie tylko poprawa koordynacji i równowagi, więc nimi uzupełniajmy też.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *