Technologie w leczeniu ataksji – Neuralink a SCA

Technology is trying to help people with vision, hearing, and motor deficits perform daily activities independently. Science is also trying to find a way to help people with brain or spinal cord injuries.

Most SCAs are fatal, a cure has yet to be discovered (sometimes using drugs developed for other diseases), and symptoms worsen regardless of treatment strategy.

Recall – ataxia or clumsiness in movement – is a symptom of many neurological diseases. Spinocerebellar ataxia (SCA) is also one of a group of neurological disorders caused by a gene that damages the cerebellum and only when symptoms appear, can diagnosis be made. The disease can start at any time, but there are age limits that restrict this possibility, and the exact symptoms depend on the subtype (there are about 40 types).

The human brain is incredibly complex and its functionality is difficult to understand. And to be explored… It has been found that the cerebellum is always involved, regardless of the original location of the disease, as evidenced by the communication between it and the rest of the brain. Therefore, to understand cerebral ataxias, it is necessary to study the brain as a whole, but also in enough detail to analyze the role of each neuron.

One way to replicate this collaboration is through the BMI (Brain Machine Interface) or BMC (Brain Machine Computer), which, by storing data, converts it into thoughts and intentions that allow a particular action to be performed. By analyzing them, scientists can determine which neurons are active in a particular activity.

Prior to the development of Neuralink, one of the main treatments for movement disorders was DBS (Deep Brain Stimulation), which uses electrical pulses to interrupt irregular signals that cause tremors and other symptoms resulting from the disorganization of electrical signals in the areas of the brain that control movement.

In 2018, Elon Musk signed up Neuralink, a company whose activities focus on neurology and the brain to better treat, understand, prevent and treat injuries. The company’s future goals include helping people with various forms of physical disabilities, the ability to connect or integrate human brains with machines and cooperate with artificial intelligence (AI), making it possible to control an exoskeleton or other medical robots using only one’s own mind, among other things. The company also aims to restore neural connections lost in degenerative diseases (e.g., Alzheimer’s).

Neuralink wants the technology to be able to simulate all of our brain functions and allow the human brain to compete with artificial intelligence. However, experts caution that it may be difficult to restore function with Neuralink or another BCI.

Among the existing BMIs, Neuralink is distinguished by the fact that it is able to capture and store information from many areas of the brain simultaneously. About 80% of the electrodes implanted by the team correctly transmitted data in experimental animals.

Although the trials and tests have produced satisfactory results, no clinical trials have yet been conducted, which are necessary to confirm the safety of the device and counter existing speculation. They will begin in 6 months, and although I do not expect a miracle cure, I am eager to see the results.

Technologia próbuje  pomóc osobom cierpiącym na problemy ze wzrokiem, deficyty słuchowe i motoryczne do samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Nauka stara się też znaleźć sposób, by pomóc osobom z urazami mózgu bądź rdzenia kręgowego.

Większość SCA jest śmiertelna, z nieodkrytym jeszcze lekarstwem (czasem wykorzystywane są leki przeznaczone dla innych chorób), a objawy nasilają się niezależnie od strategii leczenia.

Przypominając  ataksja, czyli niezborność ruchów — to objaw wielu neurologicznych chorób. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA) —  jest też grupą zaburzeń neurologicznych spowodowany przez gen uszkadzający móżdżek i tylko po pojawieniu się objawów może nastąpić diagnoza. Rozpocząć się może w dowolnym czasie, jednak istnieją ramy wiekowe, zawężające tę możliwość, a dokładne objawy zależą od podtypu (istnieje ok. 40 rodzajów).

Ludzki mózg jest niesamowicie złożony, a jego funkcjonalność trudna do zrozumienia. I do zbadania… Odkryto, że niezależnie od początkowej lokalizacji choroby, móżdżek, zawsze jest w tym procesie dotknięty, co pokazuję komunikację między nim a resztą mózgu. Aby zrozumieć ataksje mózgowe, mózg musi być więc badany jako całość, ale też wystarczająco szczegółowo, aby przeanalizować rolę każdego neuronu.

Jednym ze sposobów odtworzenia tej współpracy jest BMI (Brain Machine Interface) lub BMC (Brain Machine Computer), które zapisując dane, przetwarzają je na myśli i intencje pozwalające wykonać daną akcję. Analizując je, naukowcy są w stanie określić, które neurony są aktywne podczas wykonywania danej czynności.

Przed opracowaniem Neuralink jedną z podstawowych terapii zaburzeń ruchowych była DBS (Deep Brain Stimulation), która za pomocą impulsów elektrycznych, przerywa nieregularne sygnały powodujące drżenie i inne objawy wynikające z dezorganizacji sygnałów elektrycznych w obszarach mózgu kontrolujących ruch.

W 2018 r. Elon Musk zarejestrował firmę Neuralink, której działalność skupia się na neurologii i mózgu, aby go lepiej traktować, zrozumieć oraz zapobiegać i leczyć wszelkie jego urazy. Przyszłe cele firmy to pomoc osobom z różnymi formami niepełnosprawności fizycznej, możliwość połączenia ludzkich mózgów z maszynami czy integracja ich i współpraca ze sztuczną inteligencją (AI), tak by można było m.in. kontrolować egzoszkielet, bądź inne medyczne roboty, jedynie za pomocą umysłu. Firma chce też przywrócić połączenia neuronowe utracone w zaburzeniach zwyrodnieniowych (np.choroba Alzheimera).

Neuralink chce umożliwić technologii symulowanie wszystkich naszych funkcji mózgowych i pozwolić mózgowi ludzkiemu konkurować ze sztuczną inteligencją. Chociaż specjaliści twierdzą, że jeśli uszkodzenie kory ruchowej lub rdzenia kręgowego jest zbyt poważne, przywrócenie funkcji za pomocą Neuralink lub innego BCI może okazać się trudne.

Spośród istniejących BMIs, Neuralink wyróżnia się tym, że potrafi uzyskiwać i zapisywać informację z wielu obszarów mózgu jednocześnie. Około 80% wszczepionych przez zespół elektrod, prawidłowo przesłały dane na testowanych zwierzętach. 

Mimo iż próby i testy dają zadowalające wyniki, do tej pory nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych, które są konieczne, aby stwierdzić bezpieczeństwo urządzenia i zmierzyć się ze istniejącymi spekulacjami. Zaczną się w ciągu 6 miesięcy i choć nie oczekuje cudownego uzdrowienia, to z niecierpliwością czekam na wyniki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *