Złoty wózek inwalidzki i inne wydatki
The golden wheelchair and other expenses of Illness

 

“Money can not buy happiness” – probably for healthy people! If you despise them so much, I will adopt them.

The financial situation of people with disabilities can vary greatly and costs can vary depending on individual needs and circumstances, but no one will deny that it is EXPENSIVE. We do not live in luxury, on any secret government premiums.

We have a public health service, financial support, free hygiene items, subsidies, but this is often not enough. The situation is difficult because there are many groups that need help, and disabled people (how sad that is) are a burden in this case (yes, I know you can create intellectual value).

Certain categories of expenses related to a disability have also affected me.

The loss of a job and the inability to continue working. Jobs offered are not adapted to the abilities and needs of people with disabilities. Qualified disabled people hardly find attractive offers. They prefer to hide in the warehouse. At the end of this path of incapacity is the state and AID (thanks to it – as thanks to any state aid – a disabled person becomes a millionaire).

The place where we live is often our oasis, but over time it must be adapted accordingly. Reconstruction or renting / buying another apartment.

Medicines are reimbursed, but supplements must be paid in full and are not subsidized. Disabled people often have concomitant diseases, which lengthens the list of medications, and the price is also increased by availability and modernity.

Private rehabilitation is expensive, public rehabilitation is possible, but its quality is not very high and the courses offered are universal, i.e. not tailored to the individual needs of disabled people. However, it is possible to train alone, only then you have to focus more on safety, and if you need a suggestion or a plan, you can meet with someone from time to time.

Appointments with different doctors are possible or not. Sometimes you have to wait a long time, sometimes you have to pay a lot. In addition, getting there is not easy, and since a disability often involves difficulties in getting around, requiring an adapted vehicle or cabs, transportation costs are not the least either.

Costs also include all the equipment that helps us in our daily lives, from soup spoons to beds with lifters. Purchase, but also adaptation.

Medical costs can also be significant, especially if special medical procedures or a stay at a medical center/facility are required. Some of us also need help with basic activities.

Being sick is not just a difficulty related to losing health, financial assistance is just as important as health itself.

“Pieniądze szczęścia nie dają” – chyba zdrowym! Jak tak nimi gardzisz, to ja je przygarnę. 


Sytuacja finansowa osób niepełnosprawnych może być bardzo zróżnicowana, a koszty mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności, jednak nikt nie zaprzeczy, że jest DROGO. Nie żyjemy w luksusie, z jakichś tajnych bonusów od rządu.


Mamy publiczną służbę zdrowia, pomoc finansową, darmowe środki higieniczne, dofinansowania, często jest tego jednak mało. Sytuacja jest trudna, bo grup potrzebujących pomocy jest wiele, a niepełnosprawni (jak przykre to nie jest) są w tym przypadku obciążeniem (tak wiem, że można generować wartość intelektualną).

 

Pewne kategorie wydatków związane z niepełnosprawnością, dotknęły i mnie.

Utrata pracy i niemożność jej kontynuowania. Prace oferowanie raczej nie są dostosowane do umiejętności i potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykwalifikowane osoby niepełnosprawne atrakcyjnych ofert raczej nie uświadczą. Schowaj się lepiej na magazynie. Na końcu tej drogi niemożności jest Państwo i ZAPOMOGA (to właśnie dzięki niej — jak każdej pomocy od Państwa — niepełnosprawny staje się milionerem).

Miejsce, w którym mieszkamy, często jest naszą oazą, jednak z biegiem czasu wymaga odpowiedniego dostosowania. Przebudowa, bądź wynajem/zakup innego.

Leki refundowane są, ale za przyjmowane suplementy zapłacić należy pełną kwotę, dofinansowywane nie są. Często też niepełnosprawni mają choroby współistniejące, co wydłuża listę leków, a cenę podnosi też dostępność oraz nowoczesność.

Rehabilitacja prywatna jest kosztowna, do publicznej dostać się można, jednak jej jakość jest nie za wysoka, a oferowane zajęcia uniwersalne, czyli niedopasowane do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych. Ćwiczyć jednak możemy też samodzielnie, w późniejszym etapie musimy się tylko mocniej skupić na bezpieczeństwie i asekuracji, a jeśli potrzebujemy inspiracji, bądź planu, właśnie dlatego raz na jakiś czas możemy się z kimś spotkać.

Wizyty u różnych lekarzy dostępne są, albo ich nie ma. Czasem trzeba długo czekać, czasem trzeba dużo płacić. Dodatkowo też dojechać, a że niepełnosprawność często wiąże się z trudnościami w poruszaniu się, co może wymagać dostosowanego pojazdu bądź taksówek, koszty transportu także do najniższych nie należą.

Wydatkiem jest także wszelki sprzęt pomocny nam w codziennym życiu, od łyżki do zupy, po łóżko z podnośnikiem. Zakup, ale i dostosowanie.

Znaczące mogą być także koszty opieki medycznej, zwłaszcza jeśli wymagane są specjalistyczne procedury medyczne bądź pobyt w ośrodku/jednostce medycznej. Niektórzy z nas dodatkowo potrzebują pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności.

Chorowanie to nie tylko trudność związana z utratą zdrowia, wsparcie finansowe jest równie istotne, jak samo zdrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *