Wzmacniający neurotrening, by nogi były roztańczone
Legs, legs, legs dancing, dancing feet dancing like crazy. Who has them? That's me!

My legs refused to obey me first, they act as they please and refuse to jump up.\

 

I MUST walk on my own. Obsession. I will not give up! My measure of progress will be the forest, uneven terrain, cones, branches, branches are a real challenge for me.

 

For health reasons, the recommended forms of sports for most people (healthy and limited) are easy and moderately difficult forms of movement that do not involve stunts. My training will consist of functional exercises, walking (yes, I will walk as part of my training), climbing stairs and attempting to run (as I mentioned, hopping is a problem). This is an activity that I will definitely have to continue until death, or even increase it to enhance the effect. I will add deep sensory strengthening (proprioception) to develop a sense of body position and combat muscle weakness and stiffness.

 

Since all movement originates in the trunk (the area including the lumbar spine, pelvic girdle and hips), and stabilization affects the maintenance of proper posture and proper muscle tone throughout the body, let’s start there.

 
Let’s develop the reflexes of planning or guiding movement, regulation of muscle tension and coordination of muscle work. 

No trainer for me, I chose them based on the knowledge I gained, my needs and the experience I gained while working with a physiotherapist. In the course I will determine how to break it down or what to discard because it is too much at once. 

 

I will perform the listed exercises in 3 series using the progressive resistance method (8 – 10 – 12 repetitions), I will add walking on the treadmill (about 15 min), attempting to run a crazy 500 m and climbing stairs. 

 

Lower parts and torso:

 

Squat (development: with weight overhead, on shoulders or in front) / Side squat

Walk with mini tape (tape on ankles)

Dead Pull/Good Morning (expansion: with load)

Deadlift One-legged with straight leg (development: with reach, with diagonal reach, on a lift

Hip Elevation (development: on an unstable surface, e.g.: sensomotor cushion, bosu, stabilizing mat, ball) / Leg Bending on Gymnastic Ball or Sliding Mat.

Elevation of the right/left leg bent at the hip and knee joints (development: on an unstable surface, e.g.: sensorimotor pillow, bosu, stabilizing mat)

Stepping squat or Stepping forward with the right/left limb or assuming a stepping position with lowering the body and returning to the starting position. 

Support (board) / Support with reaching / Clock

Exit on a Gym Ball / Exercise Wheel.

Alternating Arm and Leg Sweep in Supported Kneeling

 

When it comes to prioprioperception, jumps, half squats, squats, twists and unstable and uneven ground are recommended. I want one to approach this more precisely and find/fix specific steps.

 

Nogi odmówiły mi posłuszeństwa jako pierwsze, działają jak chcą i nie chcą podskakiwać.

MUSZĘ samodzielnie chodzić. Obsesja. Nie dam się! Moją miarą postępu będzie las, nierówny teren, szyszki, konary, gałęzie są dla mnie prawdziwym wyzwaniem.

Ze względów zdrowotnych zalecanymi formami sportu dla większości osób (zdrowych i z ograniczoną sprawnością) są łatwe i średnio trudne formy ruchu, które nie łączą się z wyczynem. Mój trening składał się będzie z ćwiczeń funkcjonalnych, chodu (tak, będę chodzić w ramach treningu), wchodzenia po schodach i próby biegania (jak wspominałam, podskakiwanie to problem). Jest to aktywność, którą zdecydowanie będę musiała kontynuować aż do śmierci, bądź nawet ją zwiększyć, by wzmocnić efekt. Dodam do tego wzmocnienie czucia głębokiego (propriocepcja), by rozwinąć poczucie położenia ciała i walczyć z osłabieniem i sztywnością mięśni.

W związku z tym, iż każdy ruch ma swój początek w tułowiu (obszar obejmujący lędźwiowy odcinek kręgosłupa, obręcz miedniczną i biodra), a stabilizacja wpływa na utrzymanie odpowiedniej postawy i właściwego napięcia mięśniowego w całym ciele, zacznijmy od tego.

Rozwińmy odruchów planowania czy prowadzenia ruchu, regulację napięcia mięśniowego oraz koordynacji pracy mięśni. 

Żaden ze mnie trener, wybrałam je oparciu o uzyskaną wiedzę, moje potrzeby i zdobyte doświadczenie podczas pracy z fizjoterapeutą. 

Wymienione ćwiczenia będę wykonywać w 3 seriach z wykorzystaniem metody progresywnego oporu (8 – 10 – 12 powtórzeń), dodam do tego chodzenie na bieżni (ok.15 min), próbę przebiegnięcia szalonych 500 m i wchodzenie po schodach. 

Dolne partie i tułów:

 

  • Przysiad (rozwinięcie: z obciążeniem nad głową, na barkach lub z przodu) / Przysiad boczny

  • Spacer z mini taśmą (taśma na kostkach)

  • Martwy Ciąg lub Dzień Dobry (rozwinięcie: z obciążeniem)

  • Martwy Ciąg Jednonóż z wyprostowaną nogą (rozwinięcie: z sięganiem, z sięganiem po przekątnej, na wyciągu

  • Unoszenie Bioder (rozwinięcie: na niestabilnym podłożu np.: poduszka sensomotoryczna, bosu, mata stabilizująca, piłka) / Zginanie Nóg Na Piłce Gimnastycznej lub Macie Ślizgowej

  • Uniesienie nogi prawej/lewej zgiętej w stawach: biodrowych i kolanowych (rozwinięcie: na niestabilnym podłożu np.: poduszka sensomotoryczna, bosu, mata stabilizująca)

  • Przysiad wykroczny albo Wypad prawej/lewej kończyny w przód bądź przyjęcie pozycji wykroku z opuszczeniem ciała i powrotem do pozycji wyjściowej. 

Jeśli chodzi o propriocepcję to polecane są: przeskoki, półprzysiady, przysiady, skręty oraz niestabilne i nierówne podłoże. Chcę jednej podejść do tego precyzyjniej i odszukać/ustalić konkretne kroki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *